Hücre ile ilgili test soruları

Aşağıdaki hücre kısımlarından hangisinde ATP yapımı gerçekleşir?
   A ) Mitokondri
   B ) Ribozom
    C ) Sentrozom
   D ) Golgi aygıtı
   Cevap yok

2. Bir canlıda aşağıdakierden hangisi olmazsa diğerleri gerçekleşmez?
   A) Beslenme
   B) Büyüme
   C) Hareket etme
   D) Boşaltım yapma
   Cevap yok

Aşağıdakilerden hangisi, canlıların ortak özelliklerindendir?
   Fotosentez yapma
   Solunum yapma
   Besin üretme
   Yer değiştirme
   Cevap yok

Aşağıdakilerin hangisi, canlının yaşamı boyunca gerekli değildir?
   A) Enerji elde etmek
   B) Solunum yapmak
   C) Neslini devam ettirmek
   D) Boşaltım yapmak
   Cevap yok

. I. Besin üretme II. Boşaltım yapma III. Yerdeğiştirme IV. DNA bulundurma Yukarıdaki özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortaktır?
   A) l - IV
   B) II – III
   C) II - IV
   D) Yalnız IV
   Cevap yok

I.Beslenme II. Üreme III. Solunum yapma Yukarıdaki özelliklerden hangileri, canlıların yaşaması için zorunlu değildir?
   A) Yalnız II
   B) Yalnız III
   C) l - II
   D) l - III
   Cevap yok

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, canlıların tümünde gerçekleşmez?
   A) Beslenme
   B) Solunum
   C) Etkilere tepki gösterme
   D) Fotosentez
   Cevap yok

Canlıların ortak özelliklerinden olan beslenme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
   Canlılar ihtiyaç duydukları enerjiyi besinlerden sağlarlar
   Yeşil bitkiler üretici canlılardır
   Hayvanlar tüketici canlılardır
   Karıncalar üretici canlılardır
   Cevap yok

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
   Hücreyi dış ortamdan ayırmak
   Hücreye şekil vermek
   Hücreyi dış etkilerden korumak
   Hücre enerjisini elde etmek
   Cevap yok

Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden bölüm hangisidir?
   Hücre zarı
   Sitoplazma
   Çekirdek
   Mitokondri
   Cevap yok

Çok hücreli bir organizmayı meydana getiren vücut yapılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
   Organ-doku-sistem-hücre
   Organ-doku-hücre-sistem
   Sistem-organ-doku-hücre
   Organ-hücre-doku-organel
   Cevap yok


kaynak: www.dersimfen.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !