yerküre ve yeraltı kaynaklarımızla ilgili klasik sorular

S- 1) Canlıların yaşadığı katmanlar hangileridir?

S- 2) Hangi katmanlar katı haldedir?

S- 3) Hangi katmanlar sıvı veya sıvıya yakındır?

S- 4) Atmosfer neye denir?

S- 5) Atmosferin kalınlığı ortalama kaç km'dir?

S- 6) Atmosferin yer kabuğundan yukarı doğru katmanları nelerdir?

S- 7) Atmosferin en yoğun katmanı hangisidir?

S- 8) Hava olaylarının oluştuğu atmosfer katmanı hangisidir?

S- 9) Troposferin kalınlığı her yerde aynı mıdır? Niçin?

S-10) Troposfer yer kabuğunun şeklinin değişmesinde etken midir? Nasıl?

S-11) Uçakların güvenli uçuş yapabildikleri atmosfer katmanı hangisidir? Niçin?

S-12) Ozon tabakasını oluşturan nedir? Atmosferin hangi katmanındadır?

S-13) Ozon tabakasının canlılar için önemini açıklayınız.

S-14) Meteor nedir?

S-15) Meteorların genellikle parçalanabildiği atmosfer katmanı hangisidir?

S-16) Atmosfere giren meteorlar neden yanar?

S-17) Bir kısmı yanmadan yer yüzüne ulaşan meteorlara ne ad  verilir?

S-18) Yoğunluğu en az olan atmosfer katmanı hangisidir?

S-19) İyonosfer nereye denir? Bu kısma iyonosfer denilmesinin nedeni nedir?

S-20) İyonosferin uydu haberleşme ağındaki önemini açıklayınız.

S-21) Ekzosfer neresidir?

S-22) Atmosferdeki gazları yazınız.

S-23) Atmosferdeki azotun canlılar için önemini açıklayınız.

S-24) Atmosferdeki karbon dioksitin canlılar için önemini açıklayınız.

S-25) Atmosferdeki oksijenin canlılar için önemini açıklayınız.

S-26) Atmosferdeki su buharının önemini açıklayınız.

S-27) Hangi gazların havaya karışması, hava kirliliğini arttırdığı gibi, asit yağmurlarına da neden olabilir?

S-28) Asit yağmurları nasıl oluşur?

S-29) Ülkemizde hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler hangileridir?

S-30) Hava kirliliğini önlemek için alınacak önlemler nelerdir?

S-31) Yağmur, kar ve dolu oluşumunu açıklayınız.

S-32) Şimşek nedir, nasıl oluşur?

S-33) Yıldırım nedir, nasıl oluşur?

S-34) Gök gürültüsü nasıl oluşur?

S-35) Önce şimşeğin görülüp sonra gök gürültüsünün duyulmasının sebebi nedir?

S-36) Paratoner neye denir? Neyi sağlar?

S-37) Yerküre yüzeyinin ne kadarı sularla kaplıdır?

S-38) Su küreyi neler oluşturur?

S-39) Deniz akıntılarının sebepleri nelerdir?

S-40) En büyük sıcak su akıntısı nerededir, adı nedir?

S-41) Ülkemizin denizlerini tuzluluk oranlarına göre sıralayınız.

S-42) Karadeniz'in az tuzlu olmasının başlıca nedenleri nelerdir?

S-43) Akdeniz'in çok tuzlu olmasının başlıca nedenleri nelerdir?

S-44) Karadeniz ve Ege denizi arasındaki deniz akıntılarının nedenleri nelerdir?

S-45) Deniz akıntıları geçtikleri yerlerdeki iklimi nasıl etkiler?

S-46) Litosfer nereye denir?

S-47) Kalınlığı her yerde aynı mıdır?

S-48) Yer kabuğunun bileşiminde en çok bulunan elementler hangileridir?

S-49) Sİ - AL nereye denir? Niçin?

S-50) Sİ - MA nereye denir? Niçin?

S-51) Kayaç ( kütle ) neye denir?

S-52) Mineral nedir?

S-53) Cevher nedir?

S-54) Püskürük kayaçların oluşumunu açıklayınız.

S-55) Derinlik kayaçları nasıl oluşur?

S-56) Yüzey kayaçları nasıl oluşur?

S-57) Obsidien ile bazaltın oluşum farklılığı nedir?

S-58) Sünger taşı ( ponza taşı ) nasıl oluşur?

S-59) Püskürük kütlelerin temel özellikleri nelerdir?

S-60) Tortul kayaçların oluşumunu açıklayınız.

S-61) Tortul kayaçların tabakalı yapıda olmasının sebebi nedir?

S-62 Tortul kayaçların çeşitleri nelerdir?

S-63) Mekanik kayaçları oluşturan etkenler nelerdir?

S-64) Mekanik kayaçlara örnekler veriniz.

S-65) Kimyasal kayaçları oluşturan etkenler nelerdir?

S-66) Ülkemizde kimyasal kayaçların bulunduğu yerlere hangi yöreleri örnek verebiliriz?

S-67) Organik kayaçları oluşturan etkenler nelerdir?

S-68) Kömür nasıl oluşur, hangi çeşit kayaçtır?

S-69) Petrol nasıl oluşur, hangi çeşit kayaçtır?

S-70) Organik kayaçlara çeşitli örnekler veriniz.

S-71) Tortul kayaçların temel özellikleri nelerdir?

S-72) Başkalaşım kayaçları nasıl oluşur?

S-73) Yerin iç kısımlarının sıcak olduğunun kanıtları nelerdir?

S-74) Hava sıcaklığı 20°C iken, yeryüzünde 132 m aşağı inildikçe sıcaklık kaç °C olur?

S-75) Ateş küre ( mağma ) neresidir?

S-76) Mağmanın yapısında hangi elementler bulunur?

S-77) Ağır küre ( barisfer ) neresidir? Yapısında hangi elementler bulunur?

S-78) Ağır kürenin yapısındaki maddeler hangi fiziki haldedir? Niçin?

S-79) Dünya'nın oluşumuna ait görüşler nelerdir?

S-80) Dünya'nın kaç yaşında olduğu tahmin edilmektedir?

S-81) Jeolojik zamanlar neye denir?

S-82) Prekamriyen devreye ait aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

         * Kaç yıl sürdüğü varsayılmaktadır?

         * Bu devrede hangi canlıların yaşadığı varsayılmaktadır?

         * Ülkemizdeki hangi bölgelerin bu devreden kaldığı varsayılmaktadır?

S-83) Palaozoik devreye ait aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

         * Kaç yıl sürmüştür?

         * Kaç devreye ayrılır?

         * Kara hayatı hangi devrelerde başlamıştır?

         * Karbon devrinin en önemli özelliği nedir?

         * Kozalıklı bitkiler ve sürüngenlerin geliştiği devre hangisidir?

         * Ülkemizde hangi yörelerde bu devrenin kalıntılarına rastlanılmaktadır?

S-84) Mezozoik zamanına ait aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

         * Kaç yıl sürmüştür?

         * Kaç devreye ayrılır?

         * Bu devrenin en belirgin özelliği nedir?

         * Ülkemizde hangi yörelerde bu devreye ait kalıntılara rastlanmıştır?

S-85) Senozoik zamanına ait aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

         * Kaç yıl sürmüştür?

         * III. zamanda hangi canlılar çeşitlenmiş ve gelişmiştir?

         * III. zamanındaki canlıların yapı ve özellikleri daha sonra değişime uğramış mıdır? Neden?

         * Ülkemizde hangi yöreler bu zamanda oluşmuştur?

         * III. zamanı, IV. zamandan ayıran en önemli özellik nedir?

         * IV. zaman kaç yıl önce başlamıştır?

         * İnsan türü hangi zamanda ortaya çıkmıştır?

S-86) Fosil nedir?

S-87) Paleontoloji neye denir?

S-85) Fosil oluşumunu açıklayınız.

S-86) Fosil oluşumuna en uygun ortam hangisidir?

S-87) Fosillerden elde edilebilecek bilgiler nelerdir?

S-88) Tortul kayaçların bir zamanlar deniz diplerinde oluştuğunu gösteren ip uçları nelerdir?

S-89) Niçin karalar denizlere göre fosilleri korumada iyi ortam değildir?

S-90) Kömür ve petrol oluşumuna fosillerin etkisini açıklayınız.

S-91) Yer kabuğu oluşumundaki değişim ve gelişmeleri kısaca özetleyiniz.

S-92) Yer kabuğunun yavaş ve sürekli hareket etmesinin sebebi nedir?

S-93) Deprem nedir?

S-94) Depremlerin sebepleri nelerdir?

S-95) Depremlerin neden olduğu hasarlar nelerdir?

S-96) Depremin en çok hasara neden olduğu yer, neresidir?

S-97) Deprem, oluştuğu merkezden çevresine nasıl yayılır?

S-98) Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir? Deprem şiddetinin birimi nedir?

S-99) Can ve mal kaybına neden olan depremlerin şiddeti nedir?

S-100) Aynı şiddette depremler Japonya'da can kayıpsız atlatılırken geri kalmış ülkelerde insan ölümlerine neden olur?

S-101) Geniş bölgelerden hissedilen ve büyük yıkımlara neden olan depremlerin kaynağı nedir?

S-102) Hangi faylar deprem bakımından son derece tehlikelidir?

S-103) Tabak neye denir?

S-104) Kıtaların oluşumu, nasıl bir hareketin sonucudur?

S-105) Fay neye denir?

S-106) Dünya üzerindeki belirli fay kuşakları hangileridir?

S-107) Faylarda oluşan depremlerin sebebi nedir?

S-108) Ülkemizde fayların sebep olduğu depremlerin görüldüğü illerimiz hangileridir?

S-109) Deprem bölgelerinde alınacak önlemler nelerdir?

S-110) Alman Bilim Adamı Alfred Wegener'in bugünkü kıtaların oluşumu hakkında ileri sürdüğü teoriyi açıklayın.

S-111) Dağlar, hangi olaylar sonucu oluşmuştur?

S-112) Yer kabuğundaki yükselmelerin nedeni nedir? Bu çekilde oluşan dağlara örnekler veriniz.

S-113) Yer kabuğundaki kırılmaların nedeni nedir? Bu çekilde oluşan dağlara örnekler veriniz.

S-114) Yanardağ neye denir?

S-115) Püskürme nedir?

S-116) Yanardağdan çıkan sıvı, katı ve gaz maddeler nelerdir?

S-117) Ülkemizdeki sönmüş yanardağlara örnekler veriniz? 

S-118) Yer altı kaynakları nelerdir?

S-119) Yer kabuğunun en üst bölümünde hangi maddeler bulunur?

S-120) Yer altı sularının oluşumunda, yer kabuğu katmanının farklı yapıda olması etkili midir?

S-121) Yer altı suyu neye denir? Özelliği nedir?

S-122) Kaynak suyu neye denir? Özelliği nedir?

S-123) Artezyen kuyuları ne amaçla ve nerelere açılır?

S-124) Artezyen kuyularından suyun fışkırarak kendiliğinden çıkması, neye bağlıdır?

S-125) Büyük şehirlerin su ihtiyacı nerelerden karşılanır?

S-126) Kaynak ve kuyu suları ne zaman sağlık için sakıncalı olabilir?

S-127) Şehir suyu kullanılmadan önce sırasıyla hangi temizleme basamaklarından geçirilmelidir?

S-128) Temizlenme sırasında suya şap katılmasının nedeni nedir?

S-129) Şehir suyunun süzülmesinde amaç nedir?

S-130) Şehir suyundaki mikropların tamamının öldürülmesi için yapılan işlemleri açıklayınız.

S-131) Sarkıt ve dikitler nerede ve suyun hangi çzelliği sonucu oluşur?

S-132) Ülkemizde sarkıt ve dikitlerin en güzel örnekleri nerelerde görülebilir?

S-133) Pamukkale'deki traventenlerin oluşumunu açıklayınız.

S-134) Obruk nedir, nasıl oluşur?

S-135) Ülkemizde hangi yörelerde obruklara rastlayabiliriz?

S-136) Yer altı mağaraları nasıl oluşur?

S-137) Ülkemizde en fazla yer altı mağarası bulunan bölge hangisidir?

S-138) Jeotermal enerji nedir? Nasıl oluşur?

S-139) Bu enerjiden hangi alanlarda yararlanılmaktadır?

S-140) jeotermal enerjinin bazı enerji kaynaklarına tercih edilme sebepleri nelerdir?

S-141) Maden neye denir?

S-142) Maden yatağı nedir?

S-143) MTA ve TPAO gibi kurumlar hangi alanlarda çalışırlar?

S-144) Taş kömürünün oluşum basamaklarını sırayla yazınız.

S-145) Kok ve turba kömürünün özellikleri bakımından karşılaştırınız.

S-146) Taş kömürünün damıtma ürünleri ve kullanım alanlarını belirtiniz.

S-147) Ülkemizdeki kömür yataklarına örnekler veriniz.

S-148) Petrolün oluşumunu açıklayınız.

S-149) Petrol, yer altında nerelerde birikir?

S-150) Bir petrol katmanında, yoğunlukları farklı maddelerin diziliş sırası nasıldır?

S-151) Ülkemizdeki petrol yataklarına örnek veriniz.

S-152) Ham petrol neye denir?

S-153) Petrol rafinerisi, hangi işlemleri yapar?

S-154) Ülkemizde belirli rafineler hangileridir?

S-155) Petrol, ayrımsal damıtma kulelerinde hangi ürünlere ayrılır?

S-156) Petrol ürünlerinin kullanım yerlrini yazınız.

S-157) Petrol ürünleri içindeki kirli maddeleri temizlemek için, hangi kimyasal maddeler kullanılır?

S-158) Petro kimya, hangi alanlarda çalışmalar yapan  kuruluştur?

S-159) Petrolden yararlanılarak yapılan diğer ürünler nelerdir?

S-160) Cevher neye denir?

S-161) Aşağıda blirtilen madenlere ait soruları cevaplayınız.

          * Demir cevheri, hangi minarellerden oluşur?

          * Ülkemizde demir cevheri yatakları nerelerdir?

          * Alüminyumun kullanım alanı niçin geniştir?

          * Doğadaki en önmli alüminyum cevheri hangisidir?

          * En önemli alüminyum minarelleri nelerdir?

          * Ülkemizde alüminyum yatakları nerelerdedir?

          * Ülkemizde bakır üretimi, hangi işletmeler tarafından yapılmaktadır?

          * En önemli bakır mineralleri nelerdir?

          * Bakır, hangi alanlarda kullanılan madendir?

          * Krom, hangi amaçla kullanılır?

          * İhraç edilen madenler arasında krom kaçıncı sıradadır?

          * Ülkemizde en önemli krom yatakları nerelerdedir?

          * Borun minarelleri nelerdir?

          * Ülkemizdeki en önemli bor yatakları nerelerdedir?

          * Maden ihracatımızda birinci sırayı hangi maden alır?

          * Bor, hangi alanlarda kullanılır?

          * Doğada serbest kükürte nerelerde rastlanır?

          * Ülkemizde en önemli kükürt yatakları nerelerdedir? 

          * Cıvanın kullanım alanı nerelerdir?

          * Fosforun minarelleri nelerdir?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !